Klauzula informacyjna Polityki Bezpieczeństwa


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, iż od dnia 25 maja 2018 będą Pani/Panu/Państwu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem przez REM Sp. z o.o. Pani/Pana/Państwa danych osobowych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest REM Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Pątnowska 81, 59-220 Legnica tel. +48 575 999 472 e-mail: biuroremlegnica.pl.

2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe takie jak dane identyfikacyjne, kontaktowe, podatkowe, bankowe oraz finansowe przetwarzane będą w celu:

a) rekrutacji pracowników – w przypadku Pani/Pana/Państwa aplikacji do naszej spółki dane wykorzystywane będą w celu procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit: a Rozporządzenia,
b) realizacji zawartej z REM Sp. z o.o. umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit: b Rozporządzenia,
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit: c,
d) marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez REM Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit: a Rozporządzenia,
e) zapewnienia bezpieczeństwa Spółki przez przetwarzanie wizerunku w systemie monitoringu podczas Pani/Pana/Państwa pobytu w siedzibie Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit: f Rozporządzenia,
f) dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit: f Rozporządzenia,
g) wewnętrznych celów administracyjnych np. statystyki.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tymi mogą być Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana/Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy:

a) usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu a w szczególności podmiotom z grupy spółek URBEX,
b) organom finansowym lub sądowym, organom publicznym na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,
c) ubezpieczycielom oraz osobom wykonującym regulowane zawody takim jak np. prawnicy,
d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
e) innym podmiotom zewnętrznym wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.

4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, a w szczególności:

a) w zakresie rekrutacji będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego,
b) w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Pani/Pana/Państwo zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
c) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków,
d) w zakresie marketingu i promocji przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana/Państwo zgody na takie przetwarzanie,
e) w zakresie danych pozyskanych na podstawie monitoringu wizyjnego będą przechowywane do momentu ponownego nadpisania na nośniku elektronicznym,
f) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów REM Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana/Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli zgoda jest podstawą przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit: a Rozporządzenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Ma Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z REM Sp. z o.o. podanie przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z REM Sp. z o.o.